• پویش مردمی یک وجب سلامتی
        دوخت و تهیه ماسک جهت اهدا به خانوار های حاشیه شهر
        تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۰۸/۰۱