• زیر ساخت ها
    پایگاههای چند منظوره مدیریت بحران

    پایگاههای چند منظوره مدیریت بحران، با هدفمهیا کردن بستر عملیاتی و تاکتیکی مناسب برای تحقق اقدامات ، پیشگیری ، آمادگی و مقابله در بحران هایمختلف، تاکتیکپذیر نمودن سیستم مدیریت بحران شهرمشهد،امدادو نجات و فرماندهی محلی  درزمان بروز حوادث با مدیریت واحد در سطح ناحیه شهرداری و به مدیریت مسئولناحیه شهرداری و همکاری و حضور کلیه دستگاههای بحران مدار  و خدماتی وهمچنین اسکان بازماندگان از حوادث و مطابق باسیاست ناحیه محوری شهرداری  به منظور جلوگیریاز هزینه های اضافی برای احداث ساختمان نواحی، سوله های ورزشی، فضاهای آموزش شهروندی و ... برنامه ریزی و در حال ساخت می باشد. این پایگاههامکانهایی هستند که:
     
    در زمانهای عادی به عنوان سایت اداری نواحی شهرداری ورزشی (ورزش بانوان)
    کلاسهای آموزش شهروندی (مدیریت بحران و فرهنگی)
    دارای محل استقرار به عنوان پایگاه اورژانس
    دارای محل استقرار به عنوانپایگاه هلال احمر
    دارای محل استقرار بهعنوان پایگاه آتش نشانی
    دارای  انبار تجهیزات مرتبط با خدمات شهری
    دارای برق اضطراری
    دارای  محل فرود بالگرد
    دارای  انبار مواد غذایی  و ...  می باشند
     
      و در زمان بروز حوادث سایت اداری یا همان ناحیه به عنوان مرکز فرماندهی مدیریت بحران ناحیه بهمدیریتمسئول ناحیه، سالنورزشی به عنوان اسکانبازماندگان وامدادرسانی به موقع به آسیب دیدگان با حضور نیروهای امدادی در مکانهای درنظرگرفته شده، امکان استفاده از بالگرددر صورت نیاز،  و ... تبدیل وضعیتمی دهند.

     

    تعداد بازدید :956
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: