• قاسم تقی زاده خامسی
      قاسم تقی زاده خامسی
      شهردار مشهد

    • اخبار
    • آرشیو اخبار